Iowa Indians


Iowa Indians

Tribal Origin: Siouan

Also known as: ayuhwa, means ‘sleepy ones’

Native Name: Báxoje, means ‘gray snow’

Home Territories: Kansas and Oklahoma

Language: Chiwere  (also called Iowa-Otoe-Missouria or Báxoje-Jíwere-Ñút’achi)

Alliances: Sioux

Enemies: Sauk